Praktijkverpleegkundigen Huisartsenpraktijk Ootmarsum

Garantie voor persoonsgerichte zorg 

De eerstelijnszorg verandert extreem snel

De eerstelijnszorg verandert extreem snel. Slechts vier jaar geleden schreef HuisartsenService het volgende over de opkomst van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige: ‘De rol die de praktijkondersteuner in veel praktijken speelt, wordt ook steeds sterker onderkend. De regels voor praktijkondersteuners in de huisartsenzorg (POH) worden vanaf 2016 aangepast. Huisartsen en zorgverzekeraars krijgen meer ruimte om praktijkondersteuning binnen huisartsenpraktijken vorm te geven.’ Dat was in 2015. Anno 2019 is niet eens meer te spreken over ‘meer ruimte’ die ‘vormgegeven moet worden’. De rollen zijn ingenomen en geen praktijk kan nog zonder praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. Dit geldt ook voor Huisartsenpraktijk Ootmarsum. 

Binnen de HOED Ootmarsum zijn vier huisartsenpraktijken ondergebracht, die in een gezamenlijk statement op hun website stellen dat deze ‘alleen door intensieve samenwerking kunnen worden omgesmeed tot een zorgvuldig samengesteld en breed huisartsgeneeskundig zorgaanbod. ‘Aan u willen we goed bereikbare en toegankelijke zorg in uw woonomgeving bieden, laagdrempelig en hooggekwalificeerd met oog voor uw individuele situatie’, zo valt te lezen. Die intensieve manier van samenwerken komt onder meer tot uiting in de manier waarop Erna Buddingh, Carla Oudehand en Marloes Geerink binnen de praktijk werkzaam zijn als praktijkverpleegkundigen. Allen zijn hoog opgeleid op het gebied van diabetes, astma/COPD, CVRM, osteoporose en ouderenzorg. ‘Dank- zij onze uitgebreide kennis, hebben wij een brede blik op de zorg, al vergt het veel bijscholing om op alle vlakken kennis te behouden.’ Buddingh, Oudehand en Geerink zijn aangesloten bij V&VN en zijn voorschrijfbevoegd voor de diabetes- en longpatiënten. Deze manier van werken maakt de zorg efficiënt en patiëntvriendelijk. Als onderdeel van zorggroep THOON beschikken zij over een breed netwerk van collega’s om bijvoorbeeld casuïstiek mee te kunnen bespreken. 

PATIËNT OP DE EERSTE PLEK

Wanneer bijvoorbeeld een kwetsbare oudere diabetes, COPD en osteoporose heeft, kan de praktijkverpleegkundige in een bezoek alle zorg leveren. De praktijkverpleegkundige coördineert eventuele afspraken met thuiszorg en/ of mantelzorg. Zo vindt er geen versnippering van zorg plaats. Dit allemaal in het voordeel van de patiënt. ‘Het persoonlijke contact met de patiënten en de dynamiek is voor ons het leukste onderdeel van het vak. Wij nemen voldoende tijd voor de patiënt en dit zorgt ervoor dat de patiënt een goede vertrouwensband met de verpleegkundige kan opbouwen. Dit zorgt voor meer kwaliteit van zorg. Goed luisteren is zo belangrijk, goede zorg leveren kan niet altijd aan tijd gebonden zijn. Door te investeren in de band met de patiënt en de tijd te nemen, kun je veel problemen voor zijn. We zien alle (chronische) patiënten twee tot viermaal per jaar. Hierdoor kunnen de praktijkverpleegkundigen heel goed sturen op zelfmanagement, mits het goed gaat met de betreffende patiënt. De chronische zorg wordt georganiseerd door de praktijkverpleegkundige en zij zien de patiënt het meest, maar de huisarts is eindverantwoordelijk en blijft de patiënten jaarlijks zien. 

VERBETERDE GEZONDHEIDSRESULTATEN

Diverse landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de oorspronkelijke doelen waarmee de eerste praktijkondersteuners en -verpleegkundigen begin deze eeuw werden geïntroduceerd (kosten- en werkdrukvermindering bij huisartsen) niet zijn behaald. Hun komst binnen het zorgproces heeft niet direct geleid tot een vermindering van de subjectieve werkdruk van de huisarts en de kosten zijn ook niet drastisch geslonken. Maar in HOED Ootmarsum blijkt dat de patiënten doorgaans wel tevreden zijn. De patiënten krijgen juist door de manier waarop ze worden gezien en geholpen meer inzicht in hun gezondheidssituatie. Uiteindelijk kan dat leiden tot een verhoogde therapietrouw. Het is bewezen dat praktijkondersteuners en -verpleegkundigen die de zorg van chronische patiënten monitoren verbeterde gezondheidsresultaten behalen. Preventie speelt een grote rol in hun dagelijkse werkzaamheden. 

SAMENWERKING

Waar bij diverse praktijken in het land veel werknemers nog altijd op hun eigen eilandje blijven zitten, is de samenwerking in HOED Ootmarsum effectief. Er wordt nauw samengewerkt met fysiotherapie, diëtist, thuiszorg, casemanager dementie, podotherapie, ergotherapie, optometrie, stichting welzijn ouderen, maatschappelijk werk en apotheek. Daarnaast is er maandelijks een neuroloog in de praktijk, waardoor patiënten de zorg dichter bij huis wordt aangeboden. Tevens is er de mogelijkheid om in het gezondheidscentrum via het centrum voor medische diagnostiek een afspraak te maken voor een echo, longfuncties, fundusscopie en er is elke dag mogelijkheid tot bloedonderzoek. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met de assistentes van de praktijk, die bijvoorbeeld de bloeddruk meten, een enkel- arm-index (de maat om te bepalen of er vernauwingen zijn in de slagaders van de benen zijn) uitvoeren of wondzorg leveren. ‘Ondanks alle verplichte administratie die veel tijd vergt hebben wij onze weg daarin gevonden. Wij hebben veel plezier in ons werk en juist de afwisseling maakt ons vak uniek!’